Εκτύπωση

Συνεργασία


Σε εγχώριο επίπεδο

Η αποτελεσματική συνεργασία και η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών κρίνονται αναγκαίες για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους κρίσεων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προεδρεύει της Εθνικής Επιτροπής Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, της οποίας η αποστολή είναι η συζήτηση θεμάτων που άπτονται της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων, σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε το Νοέμβριο 2007 μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και του Υπουργείου Οικονομικών στον τομέα της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Σε διεθνές επίπεδο

Η Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στη Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή (Advisory Technical Committee – ATC) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board – ESRB) και τις υπό αυτήν Ομάδες Εργασίας. H ATC έχει συμβουλευτικό και υποβοηθητικό ρόλο σε θέματα που άπτονται των εργασιών του ESRB. Συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην τακτική επισκόπηση των συνθηκών χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένου του εντοπισμού συστημικών κινδύνων, την προετοιμασία από πλευράς ανάλυσης και πολιτικής των συζητήσεων στη Διευθύνουσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο του ESRB αναφορικά με προειδοποιήσεις και συστάσεις, την αξιολόγηση και πιθανή ανάπτυξη εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής που να είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών, την τακτική παρακολούθηση των αποφάσεων μακροπροληπτικής πολιτικής που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς, επίσης, τη συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις από τυχόν εφαρμογή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμμετέχει, επίσης, στην Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Committee – FSC) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και τις υπό αυτήν Ομάδες Εργασίας. Η FSC παρέχει βοήθεια προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση θεμάτων που αφορούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη, την εξέταση των εργαλείων ανάλυσης για υποβοήθηση της αξιολόγησης των συστημικών κινδύνων σε επίπεδο ευρωζώνης, την ανάλυση θεμάτων πολιτικής σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοοικονομικού συστήματος και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ρυθμιστικών και εποπτικών απαιτήσεων στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος της ευρωζώνης καθώς, επίσης, την προώθηση των διευθετήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας σε επίπεδο ευρωζώνης και διεθνώς.

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμμετέχει στο Financial Stability Table (FST) της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (Economic and Financial Committee – EFC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξετάζει θέματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής σταθερότητας σε εξαμηνιαία βάση. Tο EFC-FST είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των θεμάτων που αφορούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τα οποία συζητούνται στο Συμβούλιο ECOFIN.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει, επίσης, υπογράψει τον Ιούνιο 2008 το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών του Χρηματοοικονομικού Συστήματος, των Κεντρικών Τραπεζών και των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διασυνοριακής χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Ο στόχος του Μνημονίου είναι η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω αρχών σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικών κρίσεων, μέσω ενδεδειγμένων διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολογήσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής των επιμέρους πολιτικών και τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο κάθε κράτος-μέλος αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.