Εκτύπωση

Ανταλλαγή και Συλλογή Πληροφοριών για Μακροπροληπτικούς Σκοπούς


H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ορίσει την Πολιτική της για την ανταλλαγή και τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα τους άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα για μακροπροληπτικούς σκοπούς, στη βάση της Σύστασης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ/2019/18) στις 26 Σεπτεμβρίου 2019. Σύμφωνα με τη Σύσταση Α, οι οικείες Αρχές προτρέπονται όπως ανταλλάσσουν πληροφορίες που θεωρούνται αναγκαίες για μακροπροληπτικούς σκοπούς.