Εκτύπωση

Χρηματοοικονομικές κρίσεις


Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις αποτελούν καταστάσεις στις οποίες επικρατεί υψηλή μεταβλητότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές και υφίστανται προβλήματα ρευστότητας και φερεγγυότητας σημαντικών χρηματοοικονομικών οργανισμών που μπορούν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι όπως παραμένουν φερέγγυα και εύρωστα καθώς και να αξιολογούν σωστά την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κίνδυνους που αναλαμβάνουν.

Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι δημόσιες αρχές με σκοπό την πρόληψη ή το μετριασμό μιας χρηματοοικονομικής κρίσης συνιστούν τη δεύτερη γραμμή άμυνας. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να μεριμνούν για την ύπαρξη του αναγκαίου θεσμικού, εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου που να διέπει τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματική μικροπροληπτική εποπτεία των μεμονωμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων καθώς και τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος ως σύνολο.

Εάν, παρά την εφαρμογή των εν λόγω προληπτικών μέτρων, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί παρουσιάσουν προβλήματα, τότε οι δημόσιες αρχές ενδέχεται να χρειαστεί να παρέμβουν λαμβάνοντας μέτρα για τη διαχείριση και επίλυση της κρίσης.