Εκτύπωση

Αξιολογήσεις του χρηματοοικονομικού συστήματος


Πρόγραμμα Αξιολόγησης Χρηματοοικονομικού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

To Πρόγραμμα Αξιολόγησης Χρηματοοικονομικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program – FSAP) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο εφαρμόζεται από το 1999, περιλαμβάνει μια ενδελεχή και εις βάθος αξιολόγηση των δυνατών σημείων, κινδύνων και ευπαθειών του χρηματοοικονομικού συστήματος μιας χώρας. Αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της συνεχούς επιτήρησης που ασκείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και παρέχει υλικό για την τακτική παρακολούθηση των εξελίξεων στις οικονομίες των κρατών-μελών βάσει του Άρθρου IV (Article IV).  Σκοπός του FSAP είναι η αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ως σύνολο και όχι αυτής των μεμονωμένων ιδρυμάτων. Μια σημαντική έκθεση του FSAP είναι η Αξιολόγηση Σταθερότητας Χρηματοοικονομικού Συστήματος (Financial System Stability Assessment - FSSA), στην οποία τα στελέχη του οργανισμού αναλύουν θέματα αναφορικά με την παρακολούθηση που διεξάγεται. Άλλες εκθέσεις που συντάσσονται στα πλαίσια του FSAP περιλαμβάνουν τη λεπτομερή αξιολόγηση της τήρησης από τις χώρες μιας σειράς διεθνών προτύπων και κωδίκων ορθής πρακτικής που αφορούν το χρηματοοικονομικό σύστημα (Reports on the Observance of Standards and Codes – ROSCs) καθώς και τα Τεχνικά Σημειώματα (Technical Notes) που παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση και ανάλυση.

Η Κύπρος αξιολογήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με βάση το FSAP το 2008, ενώ οι σχετικές εκθέσεις δημοσιεύθηκαν το 2009.