Εκτύπωση

Μακροπροληπτική ανάλυση


Η μακροπροληπτική ανάλυση συνεπάγεται την τακτική παρακολούθηση και ανάλυση των κυκλικών και διαρθρωτικών εξελίξεων στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στο μακροοικονομικό-χρηματοοικονομικό περιβάλλον με σκοπό τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων και ευπαθειών του χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και την αξιολόγηση της ανθεκτικότητάς του σε πιθανές διαταραχές. Το επίκεντρο είναι οι τράπεζες αφού αποτελούν τους κύριους ενδιάμεσους οργανισμούς διακίνησης κεφαλαίων καθώς και το κύριο δυνητικό μέσο μετάδοσης κινδύνων εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος. Παράλληλα, με βάση την επαυξανόμενη σημασία των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών οργανισμών, των χρηματοοικονομικών αγορών και των υποδομών των χρηματοοικονομικών αγορών καθώς και τη διασύνδεσή τους με τον τραπεζικό τομέα, εξυπακούεται ότι τυχόν ευπάθειες σε αυτούς τους τομείς του χρηματοοικονομικού συστήματος πρέπει, επίσης, να παρακολουθούνται. Ταυτόχρονα, η μακροπροληπτική επιτήρηση καλύπτει τις εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό-χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των μακροοικονομικών συνθηκών, προοπτικών και κινδύνων καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και των ακινήτων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τομείς.

Διάφορα εργαλεία καθώς και ποικίλες πηγές ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων χρησιμοποιούνται για σκοπούς μακροπροληπτικής ανάλυσης. Ως μέρος της ανάλυσης, η ικανότητα του τραπεζικού τομέα να αντεπεξέρχεται τυχόν διαταραχές αξιολογείται σε τακτική βάση, κυρίως, μέσω της διενέργειας προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο συστήματος.