Εκτύπωση

Μακροπροληπτική στρατηγική


Η μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος αποτελεί μια από τις βασικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), με απώτερο στόχο τη συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η μακροπροληπτική επίβλεψη εστιάζει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ως συνόλου, καθώς και στην εφαρμογή των εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής με ευρύτερο στόχο τον περιορισμό της συσσώρευσης των συστημικών κινδύνων. Συμπληρώνει τη μικροπροληπτική εποπτεία των μεμονωμένων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που ασκείται από την ΚΤΚ και τις άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου.

Η ΚΤΚ, ως η εθνική μακροπροληπτική αρχή, έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για τον ορισμό και την εφαρμογή μιας μακροπροληπτικής στρατηγικής για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος και τη μείωση της συσσώρευσης των συστημικών κινδύνων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη.

Η ΚΤΚ, κατά τον ορισμό της μακροπροληπτικής πολιτικής της, λαμβάνει επίσης υπόψη τις συστάσεις που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις Συστάσεις Α και Β της Σύστασης του ΕΣΣΚ σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής (ΕΣΣΚ/2013/1), οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές συνιστάται να καθορίσουν μια μακροπροληπτική πολιτική η οποία ορίζει τους ενδιάμεσους στόχους και επιλέγει τα μακροπροληπτικά εργαλεία. Ως αποτέλεσμα, η ΚΤΚ έχει ορίσει τη μακροπροληπτική πολιτική της για τον Προσδιορισμό Ενδιάμεσων Στόχων Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Επιλογή Εργαλείων Μακροπροληπτικής Πολιτικής. Η πολιτική αυτή καθορίζει τους ενδιάμεσους στόχους και τα μακροπροληπτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΚΤΚ.

Σύμφωνα με τη Σύσταση Γ1 της Σύστασης του ΕΣΣΚ σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής (ΕΣΣΚ/2013/1), οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές συνιστάται να ορίσουν μια στρατηγική πολιτικής η οποία συνδέει τον απώτατο στόχο της μακροπροληπτικής πολιτικής με τους ενδιάμεσους στόχους και τα μακροπροληπτικά εργαλεία, θεσπίζει ένα υγιές πλαίσιο για την εφαρμογή των εργαλείων και προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο πλαίσιο άσκησης της μακροπροληπτικής πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, η ΚΤΚ έχει ορίσει τη Στρατηγική Πολιτικής για τη Σύνδεση του Απώτερου Στόχου της Μακροπροληπτικής Πολιτικής της Διασφάλισης της Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας με τους Ενδιάμεσους Στόχους και τα Εργαλεία της Μακροπροληπτικής πολιτικής και Άλλα Συναφή Θέματα.