Κόμβος Καινοτομίας

Ο Κόμβος Καινοτομίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αποτελεί μια βασική πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ της Εποπτικής/Ρυθμιστικής Αρχής, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (fintech) και των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.