Κατευθυντήριες Γραμμές για εγκατάσταση διασυνοριακών ιδρυμάτων από τράπεζες εγκαθιδρυμένες στη Δημοκρατία

 

Κατευθυντήριες Γραμμές για εγκατάσταση διασυνοριακών ιδρυμάτων από τράπεζες εγκαθιδρυμένες στη Δημοκρατία  

 

Οι παραγράφοι των πιο πάνω Κατευθυντήριων Γραμμών (συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων του μέρους 3.1 σε σχέση με την κατοχη μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρική τράπεζα και όλων των παραγράφων του μέρους 4) που θέτουν απαιτήσεις σε σχέση με το άρθρο 13 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως του 2009 (οι οποίοι αναφέρονται σήμερα κατόπιν μεταγενέστερων τροποποιήσεων ως "οι περί των Εργασιών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Άρ. 2) του 2017") έχουν καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου και δεν εφαρμόζονται, εφόσον το εν λόγω άρθρο έχει καταργηθεί.