Καλυμμένα Ομόλογα

Η ΚΤΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ετοίμασε, κατόπιν διαβούλευσης με τον τραπεζικό τομέα και τη θετική γνώμη της ΕΚΤ, το νομικό πλαίσιο για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία. Ο σχετικός περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμος του 2010 τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμβρίου του 2010 (130(Ι)/2010). Την ίδια ημερομηνία τέθηκε σε ισχύ και η Οδηγία της ΚΤΚ (Κ.Δ.Π 526/2010) η οποία εκδόθηκε δυνάμει των προνοιών του πιο πάνω Νόμου και αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων.

Ο Νόμος προβλέπει ότι μόνο οι τράπεζες που εγγράφονται στο Μητρώο Eγκεκριμένων Iδρυμάτων που τηρεί η ΚΤΚ δύνανται να εκδίδουν καλυμμένα αξιόγραφα. Αντίστοιχα, οι εκδόσεις καλυμμένων αξιογράφων πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Καλυμμένων Αξιογράφων που τηρεί η ΚΤΚ.

Τα καλυμμένα αξιόγραφα είναι αξιόγραφα τα οποία εξασφαλίζονται με υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία του εκδίδοντος πιστωτικού ιδρύματος, κυρίως ενυπόθηκα δάνεια ή απαιτήσεις έναντι του δημόσιου τομέα, τα οποία καλύπτουν, ανά πάσα στιγμή, τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα καλυμμένα αξιόγραφα. Σε αντίθεση με τις πράξεις τιτλοποίησης, τα καλυπτικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και ο ενεχόμενος σ’ αυτά πιστωτικός κίνδυνος, δεν μεταβιβάζονται σε οντότητα ειδικού σκοπού αλλά παραμένουν στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα αξιόγραφα. Σε περίπτωση όπου το εκδίδων πιστωτικό ίδρυμα τίθεται υπό διάλυση, τη διαχείριση των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων αναλαμβάνει προσοντούχο πρόσωπο προκειμένου να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των καλυμμένων αξιογράφων. Σε τέτοια περίπτωση, εάν δεν ικανοποιηθούν στο ακέραιο οι απαιτήσεις που απορρέουν από τα καλυμμένα αξιόγραφα από την εκποίηση ή τη διάθεση των καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων, οι κάτοχοι των καλυμμένων αξιογράφων καθίστανται μη εξασφαλισμένοι πιστωτές του υπό διάλυση πιστωτικού ιδρύματος για το μέρος των απαιτήσεών τους που δεν ικανοποιείται.

Η έκδοση καλυμμένων αξιογράφων αναμένεται να αποτελέσει εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για τα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα, με ευνοϊκούς όρους, κυρίως, λόγω της ευρύτερης βάσης θεσμικών επενδυτών, της δυνατότητας υψηλότερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, και της δυνατότητας χρησιμοποίησής τους ως ασφάλεια σε πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Τον Νοέμβριο του 2019, εκδόθηκε Ευρωπαϊκή Οδηγία με αρ. 2019/2162 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ. Η  Οδηγία θεσπίζει τους κανόνες για την προστασία των επενδυτών όσον αφορά: 1) τις απαιτήσεις για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, 2) τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των καλυμμένων ομολόγων, 3) τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και 4) τις απαιτήσεις δημοσίευσης σε σχέση με τα καλυμμένα ομόλογα.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία εκδόθηκε ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021 (Ν.166(Ι)/2021) και η περί της Έκδοσης και Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Οδηγία της ΚΤΚ (Κ.Δ.Π. 456/2021). Ο Νόμος και η Οδηγία τίθενται σε εφαρμογή την 8η Ιουλίου 2022, οπότε και καταργούνται ο Νόμος και η Οδηγία του 2010. 

 

   Περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021 (Ν.166(Ι)/2021)

Περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμος του 2010 (Ν 130(Ι)/2010)

Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162

Η περί της Έκδοσης και Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Οδηγία της ΚΤΚ (Κ.Δ.Π. 456/2021)

Μητρώο Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων  

Μητρώο Καλυμμένων Αξιογράφων