Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο

1. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

  
     1. Ancoria Bank Limited 
     2.
Astrobank Public Company Limited
     3. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
     4. 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
     5.
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
     6. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
    

2.  ΞΕΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ "ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ" 

  Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Αlpha Bank Cyprus Ltd
 2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 3. Eurobank Cyprus Ltd

   ΙΙ.  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 1. Societe Generale Bank-Cyprus Limited

  

  Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Banque SBA
 2. Central Cooperative Bank AD
 3. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 4. First Investment Bank Ltd 

  ΙΙ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Arab Jordan Investment Bank SA
 2. Bank of Beirut SAL**
 3. BBAC SAL **
 4. BLOM Bank SAL **
 5. Credit Libanais SAL **
 6. IBL Bank sal **
 7. Joint Stock Company Commercial Bank "Privatbank" * 
 8. Jordan Ahli Bank plc
 9. Jordan Kuwait Bank PLC 
 10. LGB Bank S.A.L. **
 
* Κατόπιν τροποποίησης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος της Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank" από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 20/12/2016, το εν λόγω υποκατάστημα δεν δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες, εκτός από τις ακόλουθες: (α) Απόσυρση και ανανέωση υφιστάμενων καταθέσεων και αποδοχή αποπληρωμών υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, και (β) πληρωμές των διοικητικών εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του υποκαταστήματος.  
 
** Η τράπεζα αποφάσισε να τερματίσει τις εργασίες του υποκαταστήματος Κύπρου. Ως αποτέλεσμα,  η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι στη διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος Κύπρου.
 
 

3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 1. EFG Private Bank Limited
 
Εθνικοί Αριθμοί Αναγνώρισης Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην / ή από την Κύπρο
 
Κωδικοί LEI Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων τα οποία είναι εγκαθιδρυμένα στην Κύπρο