Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο

1. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

  
     1. Ancoria Bank Limited 
     2.
Astrobank Public Company Limited
     3. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
     4. 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
     5.
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
     6. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
     7. RCB BANK LTD *

* Κατόπιν σχετικής απόφασης τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) (ως και η επίσημη ανακοίνωση ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022), η ΕΚΤ περιόρισε τις τραπεζικές εργασίες της RCB Bank Ltd.  Βάσει της εν λόγω απόφασης της ΕΚΤ, η RCB Bank Ltd, δεν δύναται από την ημερομηνία της απόφασης και έπειτα, να δέχεται νέες καταθέσεις, να χορηγεί νέα δάνεια ή να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις.  

 

2.  ΞΕΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ "ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ" 

  Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Αlpha Bank Cyprus Ltd
 2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 3. Eurobank Cyprus Ltd

   ΙΙ.  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 1. Societe Generale Bank-Cyprus Limited

  

  Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Banque SBA
 2. Central Cooperative Bank AD
 3. EFG Bank (Luxembourg) S.A.
 4. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 5. First Investment Bank Ltd 

  ΙΙ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Arab Jordan Investment Bank SA
 2. Bank of Beirut SAL
 3. BankΜed s.a.l. 
 4. Banque BEMO SAL 
 5. BBAC SAL 
 6. BLOM Bank SAL 
 7. Byblos Bank SAL 
 8. Credit Libanais SAL 
 9. IBL Bank sal
 10. Joint Stock Company Commercial Bank "Privatbank" *
 11. Jordan Ahli Bank plc
 12. Jordan Kuwait Bank PLC 
 13. LGB Bank S.A.L.
 
* Κατόπιν τροποποίησης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος της Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank" από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 20/12/2016, το εν λόγω υποκατάστημα δεν δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες, εκτός από τις ακόλουθες: (α) Απόσυρση και ανανέωση υφιστάμενων καταθέσεων και αποδοχή αποπληρωμών υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, και (β) πληρωμές των διοικητικών εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του υποκαταστήματος.  

 

3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 1. EFG Private Bank Limited
 
Εθνικοί Αριθμοί Αναγνώρισης Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην / ή από την Κύπρο
 
Κωδικοί LEI Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων τα οποία είναι εγκαθιδρυμένα στην Κύπρο