Εκτύπωση

Brexit


Το Ηνωμένο Βασίλειο ("ΗΒ") αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ("ΕΕ") στις 31 Ιανουαρίου 2020.  Βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης που επιτεύχθηκε μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, η νομοθεσία της ΕΕ θα εξακολουθήσει να ισχύει στο ΗΒ κατά τη μεταβατική περίοδο που θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, η νομοθεσία της ΕΕ θα πάψει να ισχύει στο ΗΒ από την 1η Ιανουαρίου 2021, και από την ημερομηνία αυτή η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από αδειοδοτημένα ιδρύματα του HB σε πελάτες της ΕΕ σε διασυνοριακή βάση (μέσω του δικαιώματος του ενιαίου διαβατηρίου) δεν θα είναι πλέον δυνατή.

Για πληροφόρηση αναφορικά με όλες τις ανακοινώσεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («EΑΤ») σχετικά με το Brexit, μπορείτε να ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της EΑΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Brexit | European Banking Authority (europa.eu).

Eπιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το Brexit παρέχεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ.banking_services_en.pdf (europa.eu)) και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (π.χ. https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/relocating/ html / index.el.html).