Εκτύπωση

Aνταλλακτήρια Συναλλάγματος


Αδειοδότηση και Εποπτεία Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος

Στις 13 Δεκεμβρίου 2014 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (εφεξής η “ΚΤΚ”), ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από τις πρόνοιες των άρθρων 16(α) και 36 των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014, προχώρησε με την έκδοση της περί Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος Οδηγίας του 2014 (εφεξής η “Οδηγία”).

Στην Οδηγία προβλέπονται συνοπτικά τα εξής:

Οι δραστηριότητες των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος θα περιορίζονται στην παροχή προς το κοινό υπηρεσιών αγοράς και πώλησης συναλλάγματος άμεσης παράδοσης, χωρίς τήρηση του χρηματικού ποσού σε λογαριασμό πληρωμών, ή συνομολόγηση προθεσμιακών συμβολαίων.

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας οι πράξεις σε συνάλλαγμα που διενεργούνται από-
• τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους οι οποίες για σκοπούς εποπτείας περιλαμβάνονται σε ενιαία βάση με τη μητρική τους εταιρεία,
• τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όταν οι υπό αναφορά πράξεις είναι συνδεδεμένες με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και
• τα πρόσωπα που αποδέχονται συνάλλαγμα για πληρωμή εμπορευμάτων ή/και υπηρεσιών.

Κανένα πρόσωπο δε δύναται να ενεργεί ως ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να λάβει προηγούμενη άδεια λειτουργίας ανταλλακτηρίου συναλλάγματος από την ΚΤΚ.

Άδεια λειτουργίας χορηγείται από την ΚΤΚ μόνο σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και διατηρούν τα κεντρικά τους γραφεία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ανταλλακτηρίου συναλλάγματος καθορίζονται στην Οδηγία και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
(α) Υποχρέωση διατήρησης ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων,
(β) άρτιο οργανωτικό πλαίσιο, κατάλληλες διοικητικές, λογιστικές και ελεγκτικές διαδικασίες καθώς και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,
(γ) τήρηση ξεχωριστών τραπεζικών λογαριασμών για τις δραστηριότητες του ανταλλακτηρίου συναλλάγματος και
(δ) τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για να καθίσταται δυνατό να ενημερώνονται οι συναλλασσόμενοι για το κόστος της συναλλαγής (συναλλαγματική ισοτιμία και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις), πριν και μετά από τη διενέργεια της συναλλαγής.
Σε σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις άλλες επιβαρύνσεις σημειώνεται ότι θα διαμορφώνονται ελεύθερα από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Για να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων η ΚΤΚ έχει ετοιμάσει το έντυπο με τίτλο “Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ανταλλακτηρίου συναλλάγματος” που φέρει κωδικό ΑΣ/Ε1 το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ από πρόσωπα που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ανταλλακτηρίου συναλλάγματος. Η ΚΤΚ δύναται να επιστρέφει μη δεόντως συμπληρωμένα έντυπα.

Με βάση τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (8) και (10) της παραγράφου 5 της Οδηγίας, η ΚΤΚ αξιολογεί την ικανότητα και την καταλληλότητα των προσώπων που έχουν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ανταλλακτηρίου, καθώς και των μελών του διοικητικού οργάνου και των διευθυντικών στελεχών του ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, κυρίως με βάση τις απαντήσεις τους επί των ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της ΚΤΚ. Για το σκοπό αυτό, οι αιτητές καλούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στην ΚΤΚ τα ακόλουθα ερωτηματολόγια:

 

Ερωτηματολόγιο με κωδικό ΑΣ/Ε2

Αφορά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:
(α) Κατέχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταλλακτηρίου συναλλάγματος,
(β) είναι μέλη του διοικητικού οργάνου ανταλλακτηρίου συναλλάγματος ή προτίθενται να διεκδικήσουν θέση μέλους στο διοικητικό όργανο και
(γ) προτίθενται να διεκδικήσουν θέση διευθυντή εργασιών ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.

 

Ερωτηματολόγιο με κωδικό ΑΣ/Ε3

Αφορά τα νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών με αυτές εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλλονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΤΚ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Για πρόσθετη ενημέρωση και λήψη σχετικής καθοδήγησης, παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  licensingsection@centralbank.cy

 

Μητρώο ανταλλακτηρίων συναλλάγματος 

Ανταλλακτήρια συναλλάγματος που αδειοδοτήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με βάση της πρόνοιες της Περί Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος Οδηγίας του 2014 (Κ.Δ.Π. 560/2014)