Εκτύπωση

Αδειοδότηση και εποπτεία των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος


1. Στην Κυπριακή Δημοκρατία (η “Δημοκρατία”) η παροχή υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος ρυθμίζεται από τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμων του 2012 και 2018 (o “Νόμος”) με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι ακόλουθες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

α)  2009/110/ΕΚ της 16ης  Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και

 β) (ΕΕ) 2015/2366 της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2).

 

2. Για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος από και προς τη Δημοκρατία απαιτείται όπως εξασφαλιστεί προηγουμένως άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η “ΚΤΚ”), ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) νοουμένου ότι θα ασκηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στον  Νόμο.

Πρόσθετες πληροφορίες περιέχονται στον πιο κάτω Κανονισμό της Επιτροπής, ο οποίος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

- Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2055 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
 

3.  Η άδεια της ΚΤΚ για τη λειτουργία ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος  παρέχεται μόνο σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία στην οποία θα πρέπει επίσης να  διαθέτουν την καταστατική τους έδρα, να λειτουργούν τα κεντρικά τους γραφεία και να διεξάγουν τουλάχιστον ένα τμήμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων που αφορούν την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος ή/και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που δεν έχουν σχέση με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. 

Για την απόκτηση άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΚΤΚ  συνοδευόμενη από όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα εδάφια (3) έως (8) του άρθρου 5 των περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμων του 2018 έως 2023, τα οποία εφαρμόζονται κατ' αναλογία επί των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 4Α του Νόμου.  Σημειώνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του σχετικού τέλους αδειοδότησης το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό - "ΑPPLICATION FEES" με IBAN CY65 0010 0001 0000 0000 0772 3042.

Όσον αφορά την πληροφόρηση που πρέπει να περιέχουν τα υπό αναφορά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές (EBA/GL/2017/09)  με θέμα τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος οι οποίες εφαρμόζονται από την ΚΤΚ.

Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται πιο κάτω.  Για αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά ή μετά την 6 Δεκεμβρίου 2021, πρέπει να χρησιμοποιείται η αναθεωρημένη έκδοση του εντύπου αιτήσεως, ως αυτή εμφανίζεται στο διαδικτυακό σύνδεσμο που παρατίθεται πιο κάτω.

Application for authorisation as an electronic money institution - (EMI)

Application by a legal person wishing to hold a qualifying holding - (QHL)

Application by a natural person wishing to hold a qualifying holding - (QHN)

Application by a natural person wishing to be appointed as a member of the management body or key function holder (MMB/KFH)

Time Commitment Table

Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών με αυτές εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλλονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΤΚ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  Για πρόσθετη ενημέρωση και λήψη σχετικής καθοδήγησης, παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  licensingsection@centralbank.cy

Προτού προχωρήσουν με την υποβολή αίτησης, οι αιτητές προτρέπονται να αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα με συχνά λάθη και παραλείψεις που παρατηρούνται σε σχέση με υποβληθείσες αιτήσεις για σκοπούς αποφυγής τους:

Αιτήσεις για αδειοδότηση ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος - συχνά λάθη και παραλείψεις

 

4.  Σε περίπτωση που το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος του οποίου η Δημοκρατία συνιστά κράτος μέλος προέλευσης προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος με την πρόσληψη αντιπροσώπου, συμπληρώνει το πιο κάτω ερωτηματολόγιο το οποίο εφαρμόζεται για τα ιδρύματα πληρωμών και το υποβάλει στην ΚΤΚ μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες δυνάμει των προνοιών των άρθρων 2 και 4 Α του Νόμου. 

Application Form for the appointment of agents by a Payment Institution

 

5.  Η ΚΤΚ έχει εκδόσει την περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Οδηγία του 2012 σε σχέση με την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

6.  Εξαίρεση περιορισμένου δικτύου

Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένα μέσα πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο, όπως προνοείται από το Άρθρο 3(ια) της Οδηγίας PSD2, το οποίο ενσωματώθηκε στο Άρθρο 3(2)(α) του Νόμου, η ΚΤΚ έχει υιοθετήσει, με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2022, τις Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΑΤ/GL/2022/2 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), οι οποίες εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό.

Κάθε οντότητα η οποία παρέχει υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες του Άρθρου 3(2)(α) του Νόμου, οφείλει να εφαρμόζει τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές.
 

7.  Μητρώα ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

Η ΚΤΚ, ενεργώντας δυνάμει των προνοιών του Νόμου, έχει καταχωρήσει σε δημόσια μητρώα –

α) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος στα οποία χορήγησε άδεια λειτουργίας, τις υπηρεσίες πληρωμών που δεν σχετίζονται με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος που τυχόν θα παρέχουν, τα υποκαταστήματα αυτών, τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει για να διανέμουν το ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδουν, τους αντιπροσώπους  αυτών και τις χώρες στις οποίες έχουν ασκήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και

β) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν λάβει και διατηρούν άδεια λειτουργίας από αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ τα οποία έχουν ασκήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πληρωμών που τους παρέχεται από τις πρόνοιες  του Νόμου.

Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία

Τα πιο πάνω Μητρώα διατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνείστε με την Υπηρεσία Αδειοδότησεων στο τηλ. 22714403 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση licensingsection@centralbank.cy