Εκτύπωση

Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης


Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμων (Ν.72(Ι)/2016 και Ν.67(Ι)/2020) - εφεξής ο “Νόμος”, απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης προς το κοινό από πρόσωπο άλλο από:


- Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία στην οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (εφεξής η “ΚΤΚ”) για να παρέχει υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης:
 

- αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου η άδεια που κατέχει δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου δεν επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης·
 

- πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον οι υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης που παρέχει καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του και το οποίο παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή μέσω διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·
 

- εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10Α του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου ή/και των Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και η οποία παρέχει υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή μέσω διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.
 

Εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης:
 

- Που δεν απευθύνεται στο κοινό και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης από νομικά πρόσωπα αποκλειστικά σε μητρική ή θυγατρική τους εταιρεία ή σε θυγατρική εταιρεία της μητρικής τους εταιρείας˙
 

- από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα είναι η πώληση κινητής ιδιοκτησίας και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για πώληση κινητής ιδιοκτησίας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) ανά αντικείμενο και μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για σκοπούς άσκησης της κύριας δραστηριότητάς τους˙
 

- για τις οποίες η σύμβαση προβλέπει πίστωση για συνολική περίοδο μικρότερη των τριών(3) μηνών.
 

Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει αίτηση στην ΚΤΚ, συνοδευόμενη από όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 5 της περί Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Οδηγίας του 2017 Κ.Δ.Π. 58/2017, την οποία έχει εκδώσει η ΚΤΚ, δυνάμει των εξουσιών που της χορηγούνται από το Νόμο. Με την πιο πάνω Οδηγία, καθορίζονται επίσης, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

  • Το αρχικό κεφάλαιο και τα επιπρόσθετα κεφάλαια βάσει του μεγέθους των εργασιών της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης.
  • Οι διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης και αντιμετώπισης κινδύνων.
  • Η προσυμβατική ενημέρωση προς μισθωτές.
  • Η αξιολόγηση ικανότητας αποπληρωμής από αιτητές χρηματοδοτικής μίσθωσης.
  • Η επιστολή προσφοράς σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και η περίοδος μελέτης που παρέχεται στον αιτητή πριν από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.
  • Οι αναδιαρθρώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.
  • Το οφειλόμενο ποσό κατά την προεξόφληση, τερματισμό ή λύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Για να διευκολύνεται και να επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, η ΚΤΚ έχει ετοιμάσει σχετικό έντυπο αίτησης με αριθμό FLC/Q1 και τίτλο “Application for the Granting of Authorisation as a Financial Leasing Company under Section 22 of the Financial Leasing and the Activities of Financial Leasing Companies Law of 2016 (N.72(I)/2016)".
 

Για τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ, ανάλογα με την περίπτωση, είτε το έντυπο με αριθμό FLC/Q2 και τίτλο “Questionnaire for Direct and Indirect Corporate Shareholders of Financial Leasing Companies” είτε το έντυπο FLC/Q3 και τίτλο “Questionnaire for Direct and Indirect Shareholders (Natural Persons) seeking to acquire a Qualifying Holding in a Financial Leasing Company”.
 

Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υποψήφια μέλη του διοικητικού οργάνου της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της, θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται στην ΚΤΚ το έντυπο FLC/Q4 με τίτλο “Personal Questionnaire for the Assessment of the Fitness and Probity of the Members of the Management Body and the Management of Financial Leasing Companies”.

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών με αυτές εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλλονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΤΚ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Για πρόσθετη ενημέρωση και λήψη σχετικής καθοδήγησης, παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  licensingsection@centralbank.cy

 

Μητρώο Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Καμία καταχώρηση