Εκτύπωση

Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στο εξωτερικό από τράπεζες που συστάθηκαν στη Δημοκρατία


Το άρθρο 7(1) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου Αρ.66(Ι) του 1997, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, (στο εξής «ο Νόμος») προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία απαγορεύεται να εγκαθιστά ή να διατηρεί γραφείο αντιπροσωπείας εκτός της Δημοκρατίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Τέτοια έγκριση μπορεί να χορηγείται με οποιουσδήποτε όρους τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα δυνατό να κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω πρόνοια του Νόμου, τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία και η οποία επιθυμεί  να εγκαταστήσει γραφείο αντιπροσωπείας εκτός της Δημοκρατίας, πρέπει να υποβάλει  γραπτό αίτημα προς την Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την έγκρισή της. Νοείται ότι, η αιτήτρια τράπεζα οφείλει να εξασφαλίσει, επίσης, τη δέουσα άδεια από την αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής.
 
Οι απαιτούμενες πληροφορίες και έντυπα για την εξέταση αιτήματος για την εγκατάσταση γραφείου αντιπροσωπείας εκτός της Δημοκρατίας είναι τα ακόλουθα:
 
(α) Ταχυδρομική διεύθυνση γραφείου αντιπροσωπείας στο κράτος υποδοχής, εάν αυτή είναι γνωστή κατά το στάδιο της αίτησης.
 
(β) Απόσπασμα από τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας τράπεζας κατά την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου αντιπροσωπείας εκτός της Δημοκρατίας.
 
(γ) Επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο έχει ετοιμαστεί από την αιτήτρια τράπεζα σε σχέση με την εγκατάσταση γραφείου αντιπροσωπείας, όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω τράπεζας, το οποίο vα περιλαμβάνει τα ακόλουθα-
 
  • Λεπτομέρειες σε σχέση με το σκεπτικό της απόφασης για την εγκατάσταση γραφείου αντιπροσωπείας στο κράτος υποδοχής και στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη τέτοιας ανάγκης, καθώς και σχετική ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.), εάν είναι διαθέσιμη, η οποία έχει ετοιμαστεί από την αιτήτρια τράπεζα.
  • Συνοπτική πληροφόρηση αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας και το τραπεζικό σύστημα του κράτους υποδοχής καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης γραφείου αντιπροσωπείας στο εν λόγω κράτος υποδοχής.
  • Λεπτομέρειες σε σχέση με τις οικονομικές πτυχές της εγκατάστασης γραφείου αντιπροσωπείας με αναλυτική αναφορά στα αναμενόμενα αρχικά έξοδα εγκατάστασης του γραφείου αντιπροσωπείας, καθώς και στα επαναλαμβανόμενα (ετήσια) έξοδα, (start up and recurring (annual) costs).
 
(δ) Λεπτομέρειες αναφορικά με το πρόσωπο/(α) που θα είναι υπεύθυνο/(α) για τη λειτουργία του γραφείου αντιπροσωπείας περιλαμβανομένου βιογραφικού σημειώματος.