Εκτύπωση

Μητρώο Δράσεων Εξυγίανσης


Τρέχουσες Δράσεις Εξυγίανσης:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τερματισμένες Δράσεις Εξυγίανσης:

 

Πιστωτικά Ιδρύματα:

 

1. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code: PQ0RAP85KK9Z75ONZW93)

Λήψη μέτρων εξυγίανσης: 25 Μαρτίου 2013

Τερματισμός μέτρων εξυγίανσης: 30 Ιουλίου 2013

 

2. Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Λήψη μέτρων εξυγίανσης: 25 Μαρτίου 2013

Τερματισμός μέτρων εξυγίανσης: 31 Μαΐου 2022