Εκτύπωση

Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που τέθηκαν υπό εξυγίανση


Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που τέθηκαν υπό εξυγίανση σύμφωνα με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο (Νόμος 22(Ι)/2016)*

Πιστωτικά Ιδρύματα:

1. Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Λήψη μέτρων εξυγίανσης: 25 Μαρτίου 2013

Στοιχεία Ειδικού Διαχειριστή:

Κος Κλεόβουλος Αλεξάντρου (από 1 Ιανουαρίου 2017)

Λεωφόρος Λεμεσού 134, 3ος όροφος, 2015, Στρόβολος, Λευκωσία.

Τηλέφωνο: 22123512

Cleovoulos.Alexandrou@laiki.com

 

2. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Λήψη μέτρων εξυγίανσης: 25 Μαρτίου 2013

Τερματισμός μέτρων εξυγίανσης: 30 Ιουλίου 2013

 

3. FBME Bank Ltd - Υποκατάστημα Κύπρου

Λήψη μέτρων εξυγίανσης: 21 Ιουλίου 2014

Στοιχεία Ειδικού Διαχειριστή:

Κος Κλεόβουλος Αλεξάντρου (από 12 Νοεμβρίου 2018)

Αγίου Προκοπίου 3, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22888355, 22888444    

Kleovoulos.Alexandrou@fbme.com

 

 

 

* Αποφάσεις εξυγίανσης που λήφθηκαν πριν τις 18/03/2016, λήφθηκαν με βάση τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο (Νόμος 17(Ι)/2013 ως ακολούθως έχει τροποποιηθεί).  Δυνάμει του άρθρο 115 του Νόμου 22(Ι)/2016, όλα τα μέτρα εξυγίανσης που λήφθηκαν δυνάμει του Νόμου 17(Ι)/2013 και ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου 22(Ι)/2016, θεωρούνταν ότι είναι μέτρα που λήφθηκαν δυνάμει του εν λόγω Νόμου και θα συνεχίζουν να ισχύουν μέχρις ότου ολοκληρωθούν ή ανακληθούν ή ακυρωθούν.