Εκτύπωση

Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022


Η KTK ετοιμάζει, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων 2002, όπως εκάστοτε έχουν τροποποιηθεί, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022