Εκτύπωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις


Η KTK ετοιμάζει, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων 2002-2017, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΤΚ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021