Εκτύπωση

Εσωτερικός Έλεγχος


Επιθεωρήσεις ΚΤΚ

To Τμήμα Εσωτερικής Επιθεώρησης διεκπεραιώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχου της ΚΤΚ, τις επιθεωρήσεις που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σύμφωνα με την Περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου νομοθεσία, η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει την διενέργεια εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου.

 

Επιθεωρήσεις ΕΣΤΚ

Η συνεισφορά της ΚΤΚ στις επιθεωρήσεις του ΕΣΚΤ διέπεται από τον Κανονισμό Ελέγχου του ΕΣΚΤ (ESCB Audit Charter).