Εκτύπωση

Επιβολή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ


 

Ημ. Ανακοίνωσης:

27 Οκτωβρίου 2021

Ημ. Απόφασης:

20 Οκτωβρίου 2021

Αναφορικά με:

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code PQ0RAP85KK9Z75ONZW93)

Νομοθεσία:

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

Θέμα:

Πρόστιμο €277.000

Καταχώρηση Προσφυγής:

Ναι

Αποτέλεσμα Προσφυγής:

Εκκρεμεί *

* Στις 5 Νοεμβρίου 2021, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καταχώρησε την Προσφυγή αρ. 1320/2021 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ.