Εκτύπωση

Υποβολή αιτημάτων για μειωμένα δικηγορικά έξοδα για υποθέσεις εξυγίανσης και αξιογράφων

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήματα για καταβολή  μειωμένων δικηγορικών εξόδων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρήσει αγωγές εναντίον της σε σχέση με θέματα εξυγίανσης και αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου ή/και της Λαϊκής Τράπεζας και αφορούν:  

(i) Αγωγές που εκκρεμούν εναντίον της ΚΤΚ και πρόκειται να αποσυρθούν,

(ii) Αγωγές που έχουν αποσυρθεί εναντίον της ΚΤΚ και εκκρεμεί η καταβολή των δικηγορικών εξόδων που έχουν επιδικαστεί υπέρ της ΚΤΚ, και

(iii) Αγωγές που έχουν εκδικαστεί και εκδόθηκε απόφαση υπέρ της ΚΤΚ και εκκρεμεί η καταβολή των επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων στην ΚΤΚ.

Οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα καταβολής μειωμένων δικηγορικών εξόδων είναι οι ακόλουθες:

1. Για περιπτώσεις εναγόντων (φυσικών ή νομικών προσώπων) των οποίων οι αγωγές εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου, και υποβάλλεται αίτημα στην ΚΤΚ πρόθεσης να αποσύρουν τις αγωγές εναντίον της ΚΤΚ, θα παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων δικηγορικών εξόδων στην ΚΤΚ σε ποσοστό 80% επί του συνολικού ποσού των υπολογισθέντων και/ή επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων.

Για ενάγοντες της παρούσας κατηγορίας που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2(α) ή 2(β) κατωτέρω, θα παρέχεται το ποσοστό μείωσης ως ορίζεται στις περιπτώσεις 2(α) και 2(β) κατωτέρω, δηλαδή 100%.

2. Ενάγοντες των οποίων οι αγωγές έχουν αποσυρθεί ή εκδικαστεί και εκκρεμεί η καταβολή των δικηγορικών εξόδων στην ΚΤΚ, θα παρέχεται δυνατότητα μείωσης των δικηγορικών εξόδων ως ακολούθως: 

(α) σε περιπτώσεις εναγόντων που είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή είναι συνταξιούχοι και λαμβάνουν τη μικρή επιταγή, οι ενάγοντες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής των δικηγορικών εξόδων της ΚΤΚ,

(β) σε περιπτώσεις εναγόντων που είναι νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία της παρούσας Ανακοίνωσης έχουν διαλυθεί ή εκκαθαριστεί, οι ενάγοντες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής των δικηγορικών εξόδων της ΚΤΚ,

(γ) σε περιπτώσεις εναγόντων που είναι φυσικά πρόσωπα, των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα για το έτος 2021 δεν ξεπερνά τις 35.000 ευρώ, θα παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων δικηγορικών εξόδων κατά 70% επί του συνολικού ποσού των υπολογισθέντων και/ή επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων της ΚΤΚ,

(δ) σε περιπτώσεις εναγόντων που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις (α) – (γ) ανωτέρω, θα παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων δικηγορικών εξόδων κατά 30% επί του συνολικού ποσού των υπολογισθέντων και/ή επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων της ΚΤΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αίτημα τους στην ΚΤΚ συμπληρώνοντας:

- το Έντυπο Α στις περιπτώσεις που επιθυμούν να αποσύρουν την αγωγή,

- το Έντυπο Β στις περιπτώσεις που έχει ήδη αποσυρθεί και/ή εκδικαστεί η αγωγή, και εξακολουθούν να οφείλουν δικηγορικά έξοδα στην ΚΤΚ.

Στις 10 Ιουλίου 2023 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ (www.centralbank.cy) η λεπτομερής διαδικασία την οποία οι αιτητές θα πρέπει να ακολουθούν για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία.

Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Εντύπων στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ, δηλαδή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:30.

Φέρουμε στην προσοχή του κοινού ότι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Το αίτημα για καταβολή μειωμένων δικηγορικών εξόδων θα εξετάζεται από την ΚΤΚ και σε περίπτωση που γίνει αποδεχτό από την ΚΤΚ, οι αιτητές θα κληθούν να καταβάλουν το μειωμένο ποσό των επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων ως εξής:

(i) Στην περίπτωση αγωγών που εκκρεμούν εναντίον της ΚΤΚ το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποστολής στον/στην ενάγοντα/ενάγουσα και/ή στους δικηγόρους του/της ενάγοντα/ενάγουσας, του διατάγματος του Δικαστηρίου για απόσυρση της αγωγής, το οποίο περιλαμβάνει τα επιδικασθέντα προς όφελος της ΚΤΚ δικηγορικά έξοδα,

(ii) Στην περίπτωση αγωγών που έχουν αποσυρθεί εναντίον της ΚΤΚ ή έχει εκδοθεί απόφαση υπέρ της ΚΤΚ και τα έξοδα έχουν συμφωνηθεί και/ή επιδικαστεί και/ή υπολογιστεί από τον Πρωτοκολλητή, το μειωμένο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί ο αιτητής από την ΚΤΚ ότι το αίτημα του γίνεται αποδεχτό.

Το ποσό των εξόδων πρέπει να καταβάλλεται στον λογαριασμό της ΚΤΚ με τα πιο κάτω στοιχεία:

Λογαριασμός αρ:  4509008

IBAN:  CY67 0010 0001 0000 0000 0450 9008

με λεπτομέρειες πληρωμής: ‘LEGF LEGAL CASE ---------------‘ όπου θα καταγράφεται ο αριθμός της αγωγής

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί στην ΚΤΚ το μειωμένο ποσό δικηγορικών εξόδων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στις παραγράφους (i) και (ii) ανωτέρω, ο ενάγοντας/η ενάγουσα θα οφείλει το σύνολο των επιδικασθέντων προς όφελος της ΚΤΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ www.centralbank.cy και στο τηλέφωνο 22714600.