Εκτύπωση

Διεκπεραίωση Εντολών Πληρωμών από την Privatbank στην Κύπρο

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με προβλήματα στη λειτουργία του καταστήματος της Privatbank στην Κύπρο, και συγκεκριμένα τη διενέργεια πληρωμών, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει τα πιο κάτω:

Όπως είναι γνωστό, στις 18 Δεκεμβρίου 2016 η Κυβέρνηση της Ουκρανίας προχώρησε σε απόφαση κρατικοποίησης και ανακεφαλαιοποίησης της Privatbank η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος στην Κύπρο. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης διήρκεσε από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2016, διάστημα κατά το οποίο η τράπεζα και συνεπώς το κατάστημα, βρισκόταν υπό τη διεύθυνση προσωρινού διαχειριστή που διορίστηκε από την αρμόδια αρχή της Ουκρανίας με συγκεκριμένους όρους εντολής και δεν διεκπεραιώνονταν οποιεσδήποτε συναλλαγές.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η ΚΤΚ ασκώντας τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και για προστασία των πιστωτών του καταστήματος, προχώρησε στην επιβολή περιορισμών στην άδεια της τράπεζας να διεξάγει εργασίες μέσω του καταστήματος στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η τράπεζα δεν μπορεί να διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες πέραν από την αποπληρωμή ή ανανέωση υφιστάμενων καταθέσεων, την είσπραξη έναντι πιστωτικών διευκολύνσεων και την πληρωμή διοικητικών εξόδων για τη λειτουργία του καταστήματος.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατικοποίησης αναμενόταν ο διορισμός από την Ουκρανική Κυβέρνηση νέου Διευθυντή του υποκαταστήματος. Ο νέος Διευθυντής ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 29 Δεκεμβρίου 2016. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ήταν αναμενόμενο ότι θα παρουσιάζονταν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του καταστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι η διεκπεραίωση εντολών πληρωμών σε κάθε περίπτωση εναπόκειται σε απόφαση της Διεύθυνσης της κάθε τράπεζας αφού πρώτα λάβει υπόψη της όλα τα ενώπιόν της δεδομένα, σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης πληρωμών η ΚΤΚ προτρέπει τους παραπονούμενους να επικοινωνούν με το κατάστημα της τράπεζας και να ζητούν εξηγήσεις. Περισσότερη ενημέρωση μπορεί να ζητείται και από τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας (τηλέφωνο: 00380567161131, ηλεκτρονική διεύθυνση: privatbank@privatbank.ua, hotline@privatbank.ua) ή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας (τηλέφωνο: 00380442530180, ηλεκτρονική διεύθυνση: nbu@bank.gov.ua).