Εκτύπωση

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Ο Λογαριασμός Πληρωμών Με Βασικά Χαρακτηριστικά θωρακίζει τους καταναλωτές σε σχέση με αυξήσεις στις τραπεζικές χρεώσεις

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022

Αναφορικά με το θέμα των χρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και σε συνέχεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2022 στην οποία συμμετείχε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  1. Η δυνατότητα παρέμβασης στις χρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν οι νόμοι του κράτους αφορά ένα μόνο είδος τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο ονομάζεται ‘Λογαριασμός Πληρωμών Με Βασικά Χαρακτηριστικά’ (εφεξής «ΛΠΒΧ») στον σχετικό Νόμο ("Ο Περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017”).
  2. Η ΚΤΚ έχει ήδη αξιοποιήσει την πιο πάνω δυνατότητα. Έκανε τη σχετική μελέτη το 2019 και προέβη σε εισήγηση προς το Υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2020, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων και τα εθνικά επίπεδα εισοδήματος. Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε πλήρως από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω έκδοσης Διαταγμάτων για τον καθορισμό των εύλογων τελών. Τα Διατάγματα περιλαμβάνουν την επιβολή πλαφόν 36 ευρώ συνολικών χρεώσεων ανά έτος, δηλαδή το αντίστοιχο της μέγιστης χρέωσης των 3 ευρώ ανά μήνα, σε μία σειρά βασικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του ΛΠΒΧ και καλύπτουν όλες τις συνήθεις τραπεζικές ανάγκες ενός μέσου καταναλωτή.
  3. Οι υπηρεσίες, οι οποίες προστατεύονται από το πλαφόν των 36 ευρώ, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο λογαριασμού, απεριόριστες καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από Αυτόματες Ταμειολογικές Μηχανές (ΑΤΜ) και ταμεία τραπεζών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και απεριόριστες πράξεις πληρωμών με χρεωστική κάρτα. Καλύπτονται, επίσης, οι άμεσες χρεώσεις, πράξεις με πιστωτική κάρτα (εάν προσφέρονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα), πάγιες εντολές και μεταφορές πιστώσεων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEPA transfer) που δεν υπερβαίνουν ανά πράξη τις 5.000 ευρώ, με περιορισμό τις 100 πράξεις συνολικά ανά ημερολογιακό έτος.
  4. Επιπρόσθετα, με τα Διατάγματα επιβάλλονται μηδενικές χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από ΛΠΒΧ μέσω όλων των ΑΤΜ που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  5. Όσον αφορά τους καταναλωτές οι οποίοι θεωρούνται ευάλωτοι, όπως αυτοί έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπονται μηδενικές χρεώσεις για όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.
  6. Συνεπώς, οι καταναλωτές που επιθυμούν να τεθούν υπό την προστασία του ετήσιου πλαφόν συνολικών χρεώσεων των €36, καλούνται  να απευθυνθούν σε πιστωτικό ίδρυμα για να ανοίξουν ΛΠΒΧ ή να ζητήσουν από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούν τρεχούμενο ή άλλου είδους λογαριασμό που το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει κατηγοριοποιήσει ως ΛΠΒΧ, τη μετατροπή τους σε ΛΠΒΧ. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θωρακίζονται σε σχέση με αυξήσεις των τραπεζικών χρεώσεων: Για τις υπηρεσίες μέσω ΛΠΒΧ για τις οποίες τα Διατάγματα προβλέπουν μηδενική χρέωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να επιβάλουν χρέωση, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μέσω ΛΠΒΧ τυχόν αύξηση των τραπεζικών χρεώσεων περιορίζεται από το πλαφόν των 36 ευρώ.