Εκτύπωση

Δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο (6Α)(α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως 2022

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδάφιου (6Α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («ΚΤΚ») ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021, ανακοινώνεται ότι στις 13 Ιανουαρίου 2022 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code PQ0RAP85KK9Z75ONZW93) καταχώρισε την Προσφυγή αρ. 74/2022 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ. Η πιο πάνω προσφυγή βρίσκεται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας.