Εκτύπωση

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων για μειωμένα δικηγορικά έξοδα για υποθέσεις εξυγίανσης και αξιογράφων

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2023 ότι θα δέχεται αιτήματα για καταβολή  μειωμένων δικηγορικών εξόδων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρήσει αγωγές εναντίον της σε σχέση με θέματα εξυγίανσης και αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου ή/και της Λαϊκής Τράπεζας, παρατίθεται η διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αίτημα τους στην ΚΤΚ συμπληρώνοντας:

- το Έντυπο Α στις περιπτώσεις που επιθυμούν να αποσύρουν την αγωγή

- το Έντυπο Β στις περιπτώσεις που έχει ήδη αποσυρθεί και/ή εκδικαστεί η αγωγή, και εξακολουθούν να οφείλουν δικηγορικά έξοδα στην ΚΤΚ.

 

Τα Έντυπα μπορούν:

(α) να συμπληρωθούν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους πιο κάτω συνδέσμους:

Ηλεκτρονικό Έντυπο Α 

Ηλεκτρονικό Έντυπο Β 

 

Ή ενναλλακτικά:

(β) να συμπληρωθούν και να παραδοθούν ιδιοχείρως στην ΚΤΚ, αίθουσα 018, ή με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, αφού εκτυπωθούν τα έντυπα ως φαίνονται πιο κάτω:

Έντυπο Α 

Έντυπο Β 

 

Στο σφραγισμένο φάκελο με το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

  • Προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Αίτημα για μειωμένα δικηγορικά έξοδα για υποθέσεις εξυγίανσης και αξιογράφων
  • Το είδος του Εντύπου (A ή Β)

Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από σήμερα, δηλ. μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:30.

Φέρουμε στην προσοχή του κοινού ότι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 22714600.

 

Σημείωση: Η προθεσμία για υποβολή αιτημάτων για καταβολή μειωμένων δικηγορικών εξόδων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρήσει αγωγές εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με θέματα εξυγίανσης και αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου ή/και της Λαϊκής Τράπεζας παρατείνεται μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Σχετική είναι η Ανακοίνωση ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2023.