Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση Υφιστάμενων Εφεδρικών Ηλεκτρογεννητριών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Αρ. Διαγωνισμού 04/2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την αντικατάσταση υφιστάμενων εφεδρικών ηλεκτρογεννητριών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα διαγωνισμού από τις 17 Μαρτίου, 2017 μέχρι τις 28 Μαρτίου, 2017, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Λεωφ. Κέννεντυ 80, γραφείο 018, Λευκωσία, τηλ. 22714419. Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού καλούνται όπως δηλώσουν στοιχεία ατόμου επικοινωνίας για να παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό. Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας είτε παραλείψει παντελώς να δηλώσει είτε δηλώσει λανθασμένα στοιχεία ατόμου επικοινωνίας.   

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών στο γραφείο 018 της Κεντρικής Τράπεζας, το αργότερο μέχρι τις 25 Απριλίου, 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. μέσα σε σφραγισμένους φακέλους και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποτείνονται στον κ. Π. Νεοφύτου, Τομέας Ασφάλειας & Εγκαταστάσεων, τηλέφωνο 22714108, τηλεομοιότυπο (fax) 22379901, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) petrosneophytou@centralbank.cy.