Εκτύπωση

Ανακοίνωση ΚΤΚ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλωσοριζει τα μέτρα που έλαβαν οι Ελβετικές αρχές για διατήρηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Παράλληλα η ΚΤΚ ενημερώνει ότι οι κυπριακές τράπεζες δεν έχουν οποιανδήποτε έκθεση σε ομόλογα AT1 της Credit Suisse. Συνεπώς το τραπεζικό μας σύστημα δεν θα υποστεί ζημιά σε σχέση με τα εν λόγω ομόλογα.

Τέλος η ΚΤΚ σημειώνει ότι το τραπεζικό μας σύστημα διαθέτει ψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, χαρακτηριστικά που αυξάνουν σημαντικά την ανθεκτικότητα του.