Εκτύπωση

Οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ χαιρετίζουν τη δημοσίευση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά Συναλλάγματος

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)1 χαιρετίζει τη δημοσίευση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά Συναλλάγματος (Κώδικας)2 και του συναφούς υλικού που αφορά στους μηχανισμούς συμμόρφωσης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση μιας εύρωστης, δίκαιης, ρευστής, διαφανούς και ανοικτής αγοράς συναλλάγματος ενισχυόμενης από υψηλά πρότυπα δεοντολογίας, η οποία θα είναι επωφελής για όλους τους μετέχοντες στη χονδρική αγορά συναλλάγματος. Η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι ουσιώδης για τις κεντρικές τράπεζες ως προς τη διασφάλιση της ομαλής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία, από την οποία τελικά επωφελούνται όλοι οι πολίτες.

Οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ είναι σθεναρά προσηλωμένες στην υποστήριξη και την προώθηση της τήρησης του Κώδικα στις δικαιοδοσίες τους, οι οποίες μαζί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος. Προς το σκοπό αυτό, έχουν δεσμευτεί στην τήρηση των αρχών του Κώδικα όταν ενεργούν ως μετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος και, ομοίως, αναμένουν τους τακτικούς αντισυμβαλλόμενούς τους στην αγορά συναλλάγματος να τηρούν τον Κώδικα.

Οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ ενθαρρύνουν, επίσης, τους μετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος  στις δικαιοδοσίες τους να εξελίξουν τις πρακτικές τους με τρόπο που να είναι συμβατές με τις αρχές του Κώδικα και να καταδείξουν τη δέσμευσή τους προσυπογράφοντας τη Δήλωση Δέσμευσης που είναι προσαρτημένη στον Κώδικα. Οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ προσβλέπουν στη διαπίστωση της μετεξέλιξης των πρακτικών ανάλογα.

 

 

1 Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι.

2 Ο Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας στην Αγορά Συναλλάγματος και το συναφές υλικό που αφορά στους μηχανισμούς συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στο σύνδεσμο www.globalfxc.org.