Εκτύπωση

Δημοσίευση Διοικητικής Κύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 42Β των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 5) του 2021

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022

O Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 42 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 5) του 2021, στις 22 Ιανουαρίου 2021 αποφάσισε, κατόπιν δέουσας έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000), στο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η απόφαση αυτή αφορά μη συμμόρφωση του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος με τις διατάξεις των παραγράφων 109(2)(δ) και 109(3) της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014, ΚΔΠ 375/2014, κατά τη χρονική περίοδο 2018 με 2019.