Εκτύπωση

Δημοσίευση Διοικητικής Κύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 42Β του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου 66(Ι)/ 1997, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022

O Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 42 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 2) του 2022, στις 14  Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (€6.000) σε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και αρχές του διοικητικού δικαίου, με βάση τις οποίες η KTK, μεταξύ άλλων, δίδει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο την ευκαιρία να ακουστεί.

Η απόφαση αφορά μη συμμόρφωση του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος με τις διατάξεις των παραγράφων (α) της Oδηγίας περί του Υπολογισμού της Προληπτικής Ρευστότητας σε Ευρώ του 2008 έως 2011, Κ.Δ.Π. 250/2008, (β) της Oδηγίας περί του Υπολογισμού της Προληπτικής Ρευστότητας σε Ξένα Νομίσματα 2008 έως 2011, Κ.Δ.Π. 360/2008 και (γ) 71(1) της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης του 2014, Κ.Δ.Π. 375/2014.