Εκτύπωση

Αποφάσεις ΚΤΚ που στοχεύουν σε άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία έχοντας πλήρη επίγνωση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας. Με στόχο την άμβλυνση των εν λόγω συνεπειών στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και στον τραπεζικό τομέα ώστε να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας, η ΚΤΚ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Να παρέχει τη σύμφωνο γνώμη της ΚΤΚ, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της προς το Υπουργείο Οικονομικών, για την αναστολή καταβολής δόσεων προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στα πλαίσια που επιτρέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT). Οι Κατευθυντήριες Γραμμές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εποπτών της ΕΑΤ, στο οποίο συμμετέχει η ΚΤΚ. Με βάση τον σχετικό νόμο, το διάταγμα θα εκδοθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αναστολή καταβολής δόσεων είναι στοχευμένη έτσι ώστε να στηρίξει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας. Παράλληλα, θα στηριχθούν και ευαίσθητες κατηγορίες δανειοληπτών οι υποχρεώσεις των οποίων εξασφαλίζονται από την πρώτη τους κατοικία με αγοραία αξία μέχρι €350 χιλιάδες.
  2. Να επεκτείνει μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 το μέτρο που ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2020 για ευκολότερη και άμεση παροχή βραχυπρόθεσμων δανείων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ διατηρεί τη χαλάρωση των κριτηρίων για χορήγηση νέων βραχυπρόθεσμων πιστωτικών διευκολύνσεων μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, με σκοπό να βοηθήσει τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αποκτήσουν άμεσα την ρευστότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Τα κριτήρια, τα οποία χαλαρώνουν, αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες, στοχεύοντας στις γρηγορότερες διεκπεραιώσεις διαδικασιών εκ μέρους των τραπεζών.  

Η ΚΤΚ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ασκεί τις αρμοδιότητες της με τρόπο ώστε να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας.