Εκτύπωση

Τοποθέτηση της ΚΤΚ σε σχέση με κρυπτονομίσματα/εικονικά νομίσματα (cryptocurrencies/virtual currencies)

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) σε σχέση με συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα/εικονικά νομίσματα, η ΚΤΚ προειδοποιεί εκ νέου για τους πολλαπλούς κινδύνους που ενέχονται σε τέτοιες πράξεις και καλεί το κοινό να λάβει υπόψη τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.

Επίσης, η ΚΤΚ υποδεικνύει τη σχετική προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές - ΕΕΑ (δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, από κοινού οι «ΕΕΑ»)  τον Μάρτιο 2021, σύμφωνα με την οποία ορισμένα από τα κρυπτοστοιχεία, που συμπεριλαμβάνουν τα κρυπτονομίσματα/εικονικά νομίσματα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και κερδοσκοπικά. Υπενθυμίζεται η κοινή προειδοποίηση των ΕΕΑ του Φεβρουαρίου 2018 ειδικά για τα κρυπτονομίσματα/εικονικά νομίσματα και τους υψηλούς κινδύνους που προκύπτουν από την αγορά ή/και κατοχή αυτών των μέσων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας απώλειας χρημάτων.

Τα κρυπτονομίσματα/εικονικά νομίσματα αποτελούν μια ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια Αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους, δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος.

Είναι πολύ σημαντική η επισήμανση των ΕΕΑ ότι, λόγω απουσίας σχετικού κανονιστικού πλαισίου στην ΕΕ, οι καταναλωτές που αγοράζουν ή/και κατέχουν κρυπτοστοιχεία δεν επωφελούνται από τις εγγυήσεις και τις διασφαλίσεις που συνδέονται με ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΕΕΑ του Φεβρουαρίου 2018, οι αγοραστές κρυπτονομισμάτων εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους όπως:

  • υπερβολικές διακυμάνσεις στις τιμές
  • απουσία νομικής προστασίας λόγω έλλειψης νομοθεσίας
  • έλλειψη επιλογών εξόδου από τέτοιες συναλλαγές
  • έλλειψη διαφάνειας ως προς τις προσφερόμενες τιμές
  • λειτουργικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε κάποιες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων/εικονικών νομισμάτων
  • ελλιπής ενημέρωση προς καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν κρυπτονομίσματα.

Σημειώνεται τέλος ότι τον Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις αγορές κρυπτοστοιχείων. Η πρόταση εξακολουθεί να υπόκειται στο αποτέλεσμα της συννομοθεσιακής διαδικασίας και, ως εκ τούτου, οι καταναλωτές δεν επωφελούνται επί του παρόντος από καμία από τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στην εν λόγω πρόταση, διότι αυτή δεν έχει ακόμη θεσπιστεί σε νομοθεσία της ΕΕ.

Το κοινό μπορεί να ανατρέξει στις προαναφερθείσες ανακοινώσεις των ΕΕΑ, οι οποίες βρίσκονται στους εξής συνδέσμους:

Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks | European Banking Authority (europa.eu)

esma50-164-1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf (europa.eu)