Εκτύπωση

Ανακοίνωση προς την αγορά πληρωμών σχετικά με την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (SCA) από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Αναφορικά με τους περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμους του 2018 και 2019 που αποτελούν μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD2’), των σχετικών προνοιών του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2017 (Tα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας), καθώς και τη Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών - ΕΑΤ για τα στοιχεία της SCA που εκδόθηκε στις 21 Ιουνίου 2019, η οποία εξετάζει πιθανά προβλήματα μετάβασης λόγω ανησυχιών για την ετοιμότητα της αγοράς πληρωμών για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για SCA στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (“KTK”) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα Γνωμοδότηση, η ΚΤΚ προτίθεται να παράσχει στις ρυθμιζόμενες οντότητες (δηλ. εκδότες και αποδέκτες καρτών) οι οποίες υποστηρίζουν στο παρόν στάδιο μη επαναχρησιμοποιούμενα και μη αντιγραφόμενα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες (π.χ. OTP), περιορισμένη περίοδο προσαρμογής με σκοπό την επαρκή προετοιμασία για την εφαρμογή SCA στις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες. Το περιθώριο του επιπρόσθετου χρόνου που θα δοθεί δεν έχει ακόμη καθοριστεί από την ΕΑΤ. Αναφορικά με αυτό, η ΚΤΚ είναι σε επικοινωνία με την ΕΑΤ.

Τα εμπλεκόμενα μέρη θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο για τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής που θα δοθεί. Κατόπιν αυτού, οι επηρεαζόμενοι εκδότες και αποδέκτες καρτών θα πρέπει να ετοιμάσουν αναλυτικό σχέδιο μετάπτωσης και να το υποβάλουν στην KTK.