Εκτύπωση

Tο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ανανεώνει τις Δηλώσεις Συμμόρφωσής του με τον Παγκόσμιο Κώδικα στην Αγορά Συναλλάγματος

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022

 

  • Ο Παγκόσμιος Κώδικας στην Αγορά Συναλλάγματος προωθεί την εύρωστη, δίκαιη, ρευστή, ανοικτή και κατάλληλα διαφανή αγορά συναλλάγματος
  • Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών επιβεβαιώνει δημοσίως τη δέσμευσή του με τον επικαιροποιημένο Κώδικα
  • Ο Κώδικας δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2017 και επικαιροποιήθηκε στα μέσα του 2021

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) χαιρετίζει την επικαιροποίηση του Παγκόσμιου Κώδικα στην Αγορά Συναλλάγματος («Κώδικας») τον Ιούλιο του 2021 και τη δημοσίευση σχετικού καθοδηγητικού υλικού. Μέσω του Κώδικα, οι μετέχοντες στις αγορές συναλλάγματος αποσκοπούν στην προώθηση μιας εύρωστης, δίκαιης, ρευστής, ανοικτής και κατάλληλα διαφανούς αγοράς συναλλάγματος που θα υποστηρίζεται από υψηλά δεοντολογικά πρότυπα. Ο Κώδικας επικαιροποιήθηκε από την Παγκόσμια Επιτροπή Αγοράς Συναλλάγματος για να είναι σχετικός και ευθυγραμμισμένος με τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της αγοράς συναλλάγματος και θα συνεχίσει να θέτει τα πρότυπα ορθής πρακτικής στην αγορά. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές που λειτουργούν αποτελεσματικά ωφελούν όλους τους μετέχοντες στην αγορά και είναι σημαντικές για τις κεντρικές τράπεζες, διότι διασφαλίζουν την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία. Αυτό, εν κατακλείδι, ωφελεί το ευρύ κοινό.

Σήμερα όλα τα μέλη του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εξέδωσαν ταυτόχρονα ανανεωμένες Δηλώσεις Συμμόρφωσης με τον Κώδικα. Αυτό καταδεικνύει την σθεναρή δέσμευσή τους να τηρούν τις αρχές του όταν ενεργούν ως μετέχουσες στην αγορά συναλλάγματος, να ευθυγραμμίζουν τις εσωτερικές πρακτικές και διαδικασίες τους με τις επικαιροποιημένες αρχές του και να υποστηρίζουν και να προωθούν την τήρηση του Κώδικα. Εκδίδοντας αυτές τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης, τονίζουν ότι οι αρχές του Κώδικα είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της συνεχούς ακεραιότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Προς πλήρη επίτευξη του σκοπού του Κώδικα, οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνουν επίσης τους μετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος στις δικαιοδοσίες τους να μελετήσουν τον επικαιροποιημένο Κώδικα και να ανανεώσουν τις Δηλώσεις Συμμόρφωσής τους.

 

Τυχόν ερωτήματα δύναται να απευθύνονται, στο στέλεχος της ΕΚΤ, Verena Reith, Tηλ.: +49 69 1344 5737.

 

Σημειώσεις

  • Ο Παγκόσμιος Κώδικας στην Αγορά Συναλλάγματος και το υλικό που αφορά στο μηχανισμό συμμόρφωσης βρίσκονται στη διεύθυνση www.globalfxc.org. Ο Κώδικας δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2017 και έλαβε την υποστήριξη της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ.
  • Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δήλωση Συμμόρφωσης Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: Πατήστε εδώ.