Εκτύπωση

Εξαίρεση ορισμένων ΚΕΠΕΥ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το 2018

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα τον κατάλογο των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που έχουν εξαιρεθεί από την ΚΤΚ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το 2018, λόγω του μικρού και μεσαίου μεγέθους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, 2015.

Πατήστε εδώ.