Εκτύπωση

Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2018

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΧΣ) για το 2018. H ΕΧΣ καλύπτει θέματα που άπτονται της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου. Στην ΕΧΣ παρατίθενται, μεταξύ άλλων, οι σημαντικότερες εξελίξεις που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, καθώς και τα ευάλωτα σημεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.

Σημαντικότεροι κίνδυνοι και ευάλωτα σημεία

Τα ακόλουθα ευάλωτα σημεία έχουν εντοπισθεί ως οι κύριες πηγές κινδύνου για το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου:

Το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) και η χαμηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το υψηλό επίπεδο των ΜΕΧ, εξακολουθεί να εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος και να παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού τομέα. Απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύματα όπως συνεχίσουν τις εντατικές προσπάθειές τους για τη μείωση των ΜΕΧ, εφαρμόζοντας ολιστικές και βιώσιμες στρατηγικές. Παράλληλα, οι ΜΕΧ που βρίσκονται εκτός του τραπεζικού τομέα, εξακολουθούν να παραμένουν στην πραγματική οικονομία και να την επιβαρύνουν, καθώς ο ιδιωτικός τομέας παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπερχρεωμένος.

Οι μειωμένες προοπτικές κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων συνεχίζει να παραμένει υπό πίεση. Η αύξηση των εσόδων τους, o περιορισμός των δαπανών τους και η ενίσχυση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας, αποτελούν μεγάλη πρόκληση. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διευρύνουν τη βάση εσόδων τους, να επενδύσουν στην τεχνολογία, να επικεντρωθούν στην ποιότητα και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές εσόδων για τη βελτίωση της κερδοφορίας τους.

Το υπέρμετρο χρέος του εγχώριου μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα. Ο υπερδανεισμός των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους για την οικονομία. Μια ενδεχόμενη αύξηση στο ύψος των επιτοκίων ή απότομη επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης, θα καθιστούσε ευάλωτο το μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα. Η καθοδική πορεία του χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων θα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η ΕΧΣ είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά.