Εκτύπωση

Εφαρμογή από την ΚΤΚ της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ESRB/2020/07 για τον περιορισμό των διανομών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) με την υπό αναφοράν Σύστασή του, συνέστησε όπως οι μακροπροληπτικές και εποπτικές αρχές της ΕΕ ζητήσουν από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που εποπτεύουν (δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις αντασφαλιστικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών), να μην προβούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 σε καταβολές μερισμάτων, πληρωμές μπόνους και εξαγορές ιδίων μετοχών (διανομές).

Η Σύσταση έχει ως στόχο τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να διατηρήσουν την ποιότητα και το ύψος των κεφαλαίων τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ώστε να είναι σε θέση να μετριάσουν τους συστημικούς κινδύνους και να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη.

Σε συνέχεια της σύστασης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) ημερομηνίας 6 Απριλίου 2020, η ΚΤΚ αποφάσισε την επέκταση του περιορισμού για α) διανομή μερισμάτων ή παροχή αμετάκλητης δέσμευσης για διανομή μερισμάτων, β) επαναγορά κοινών μετοχών, και γ) θέσπιση υποχρέωσης καταβολής μεταβλητής αμοιβής σε πρόσωπο που αναλαμβάνει ουσιώδη κίνδυνο, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021, ως η υπό αναφοράν Σύσταση του ΕΣΣΚ. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα μέσω της σύστασης της ΚΤΚ ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2020.

Η ΚΤΚ ενημερώθηκε από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ), ότι η ΥΕΑΕ εξέδωσε εγκύκλιο επιστολή με την οποία παρότρυνε τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις αντασφαλιστικές εταιρείες να μην προβούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 σε διανομές, ως η υπό αναφοράν Σύσταση του ΕΣΣΚ.

Περαιτέρω, η ΚΤΚ ενημερώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ότι η ΕΚΚ εξέδωσε εγκύκλιο επιστολή, με την οποία συνέστησε όπως οι Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που έχουν προσδιοριστεί από την ΚΤΚ ως άλλα συστημικά σημαντικά ιδρύματα (ιδρύματα O-SII) μην προχωρήσουν σε διανομές μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, ως η υπό αναφοράν Σύσταση του ΕΣΣΚ.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΚΤΚ έχει διασφαλίσει ότι όλες οι κυπριακές χρηματοοικονομικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω Σύστασης του ΕΣΣΚ, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, υπόκεινται στον περιορισμό διανομών που συνέστησε η πιο πάνω Σύσταση του ΕΣΣΚ.