Εκτύπωση

Περίοδος προσαρμογής για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (SCA) για τις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατόπιν Γνωμοδότησης της ΕΑΤ για τα στοιχεία της SCA της Οδηγίας PSD2, ανακοίνωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, ότι θα παρείχε περιορισμένη περίοδο προσαρμογής με σκοπό την επαρκή προετοιμασία για την εφαρμογή SCA στις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες.

Στις 16 Οκτωβρίου 2019, η ΕΑΤ δημοσίευσε Γνωμοδότηση για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής SCA στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου που διεκπεραιώνονται με κάρτες, υποδεικνύοντας την 31η Δεκεμβρίου 2020 ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης σχεδίων μετάπτωσης. Δεδομένης της Γνωμοδότησης της ΕΑΤ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν προτίθεται να λάβει εποπτικά μέτρα έναντι αδειοδοτημένων ιδρυμάτων που δεν έχουν εφαρμόσει SCA στις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, νοουμένου ότι τα ιδρύματα αυτά έχουν υποβάλει σχέδιο μετάπτωσης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σχετική επικοινωνία επί του θέματος έχει σταλεί απευθείας στα αδειοδοτημένα ιδρύματα.

Επισημαίνεται ότι η 14η Σεπτεμβρίου 2019 παραμένει ως η νομικά δεσμευτική ημερομηνία για την εφαρμογή SCA και επομένως οποιοσδήποτε κίνδυνος σχετίζεται με τη μη έγκαιρη εφαρμογή SCA σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389 μετά την εν λόγω ημερομηνία επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους παροχείς υπηρεσιών πληρωμών, όπως προνοεί το Άρθρο 74 των περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμων του 2018 και 2019.