Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2018. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν για πρώτη φορά τις πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (“ΣΚΤ”) και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (“Ελληνική Τράπεζα”) για την μεταφορά ορισμένων στοιχείων του ισολογισμού της ΣΚΤ προς την Ελληνική Τράπεζα. Τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν παραμείνει στην Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (“ΣΕΔΙΠΕΣ”), μια νομική οντότητα χωρίς άδεια τραπεζικών εργασιών.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €230,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €176,3 εκ. τον Αύγουστο 2018. Εντούτοις, το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2018 μειώθηκε κατά €3,7 δισ. φθάνοντας στα €47,4 δισ. Αυτό αποδίδεται κυρίως στην παραμονή στην ΣΕΔΙΠΕΣ καταθέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας αξίας €3,6 δισ., που διατηρούσε στην ΣΚΤ, ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συμφωνίας μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,8%, σε σύγκριση με 3,9% τον Αύγουστο 2018.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €250,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €187,8 εκ. τον Αύγουστο 2018. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Σεπτέμβριο 2018 μειώθηκε κατά €6,3 δισ. φθάνοντας στα €39,7 δισ., κυρίως λόγω της παραμονής στην ΣΕΔΙΠΕΣ μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΣΚΤ αξίας €6,0 δισ., ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συμφωνίας μεταξύ της ΣΚΤ και της Ελληνικής Τράπεζας. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν μηδενικός, σε σύγκριση με -0,8% τον Αύγουστο 2018.

Πατήστε εδώ.