Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουνίου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2020 παρουσίασαν καθαρή μείωση €30,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €37,1 εκ. τον Απρίλιο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -0,8%, σε σύγκριση με 0,7% τον Απρίλιο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάιο 2020 έφθασε στα €47,8 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €35,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €5,5 εκ. τον Απρίλιο 2020. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Μάιο 2020 μειώθηκε κατά €887,1 εκ. και έφθασε στα €32,7 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,4%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, αφορούσε δάνεια σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €9,8 δισ. και είχε θετική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια.

Πατήστε εδώ.