Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2024, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Φεβρουαρίου 2024.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2024 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €366,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €346,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,8%, σε σύγκριση με 0,4% τον Δεκέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιανουάριο 2024 έφθασε στα €51,9 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €273,1 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοδοτικών εταιρειών μειώθηκαν κατά €28,9 εκ. και €206,5 εκ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν επίσης μείωση, η οποία ανήλθε στα €37,7 εκ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2024 κατέγραψαν καθαρή μείωση €122,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €284,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2023. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 0,4%, σε σύγκριση με 0,7% τον Δεκέμβριο 2023. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιανουάριο 2024 έφθασε στα €24,7 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €44,8 εκ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €3,4 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €19,1 εκ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €29,1 εκ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

2) Οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς περιλαμβάνουν τους επενδυτικούς οργανισμούς, τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, τις θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία και την γενική κυβέρνηση.