Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €106,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €30,8 εκ. τον Μάιο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,7%, σε σύγκριση με -0,8% τον Μάιο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2020 έφθασε στα €47,8 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €264,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €35,2 εκ. τον Μάιο 2020. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2020 μειώθηκε κατά €568,1 εκ. και έφθασε στα €32,2 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,0%, σε σύγκριση με -4,4% τον Μάιο 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,5 δισ. και είχε θετική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια.

Πατήστε εδώ.

 

 Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €106,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €30,8 εκ. τον Μάιο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,7%, σε σύγκριση με -0,8% τον Μάιο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2020 έφθασε στα €47,8 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €264,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €35,2 εκ. τον Μάιο 2020. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2020 μειώθηκε κατά €568,1 εκ. και έφθασε στα €32,2 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,0%, σε σύγκριση με -4,4% τον Μάιο 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,5 δισ. και είχε θετική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια.

Πατήστε εδώ.