Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €432,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €330,1 εκ. τον Μάιο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 4,4%, σε σύγκριση με 3,7% τον Μάιο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2021 έφθασε στα €49,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €244,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €24,3 εκ. τον Μάιο 2021. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2021 μειώθηκε κατά €1,6 δισ. και έφθασε στα €29,7 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,3%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Μάιο 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του δεύτερου Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2021, είχε μικρή αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €58,2 εκ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.