Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €352,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €166,9 εκ. τον Μάιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,7%, σε σύγκριση με 1,9% τον Μάιο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2022 έφθασε στα €51,3 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €109,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €121,0 εκ. τον Μάιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,9%, σε σύγκριση με 3,3% τον Μάιο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούνιο 2022 έφθασε στα €28,7 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.