Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2020. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2019 έχουν αναθεωρηθεί με βάση τις ετήσιες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ΝΧΙ. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία για τους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο 2020 επίσης αναθεωρήθηκαν ανάλογα.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2020 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €36,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €366,5 εκ. τον Αύγουστο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,6%, σε σύγκριση με μηδενικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής τον Αύγουστο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2020 έφθασε στα €48,0 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2020 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €218,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €60,7 εκ. τον Αύγουστο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -3,8%, σε σύγκριση με -4,4% τον Αύγουστο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2020 έφθασε στα €31,9 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, είχε αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,4 δισ.

Πατήστε εδώ.