Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιανουαρίου 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €392,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €272,7 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,7%, σε σύγκριση με 3,4% τον Νοέμβριο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2018 έφθασε στα €47,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €166,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €40,1 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2018 μειώθηκε κατά €685,3 εκ. και ανήλθε στα €39,2 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των συνολικών δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,6%, σε σύγκριση με -3,0% τον Νοέμβριο 2018.

Πατήστε εδώ.