Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιανουαρίου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €331,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €480,8 εκ. τον Νοέμβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 5,7%, σε σύγκριση με 5,8% τον Νοέμβριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2021 έφθασε στα €51,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €386,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €3,9 εκ. τον Νοέμβριο 2021.  Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 0,8%, σε σύγκριση με 1,4% τον Νοέμβριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο 2021 έφθασε στα €29,9 δισ.


1)    Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές