Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Απριλίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €270,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €92,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,7%, σε σύγκριση με 0,2% τον Φεβρουάριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάρτιο 2021 έφθασε στα €48,4 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €19,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €288,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,9%, σε σύγκριση με 2,1% τον Φεβρουάριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάρτιο 2021 έφθασε στα €31,6 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2021, είχε μικρή αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €56,3 εκ.

Πατήστε εδώ.