Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €233,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €270,2 εκ. τον Μάρτιο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 2,3%, σε σύγκριση με 1,7% τον Μάρτιο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Απρίλιο 2021 έφθασε στα €48,4 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €78,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €19,9 εκ. τον Μάρτιο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,6%, σε σύγκριση με 1,9% τον Μάρτιο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Απρίλιο 2021 έφθασε στα €31,3 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2021, είχε μικρή αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €56,9 εκ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.