Εκτύπωση

Μακροοικονομικές Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιουνίου 2023 για την Κυπριακή Οικονομία

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ολοκλήρωσε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του Ιουνίου 2023 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη της Κύπρου για τα έτη 2023-2025[1]. Πιο κάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά οι προβλέψεις για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την ανεργία, τον πληθωρισμό και τον πληθωρισμό εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθωρισμός).

 

 

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2023 αναμένεται να ανέλθει στο 2,6%, σε σχέση με σημαντική μεγέθυνση κατά 5,6% το 2022. Τα έτη 2024-25 αναμένεται άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,8% και 3,1%, αντίστοιχα. Σε σχέση με το 2022, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2023-2025 είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων όπως της επίδρασης βάσης (base effect) του γρηγορότερου από του αναμενόμενου ανοίγματος της οικονομίας μετά και τους αποκλεισμούς (lockdowns) του 2021, του εύθραυστου εξωτερικού περιβάλλοντος, του αντικτύπου της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ στην εγχώρια ζήτηση, της αναμενόμενης επίδρασης των νέων Ρώσο - Ουκρανικών κυρώσεων στον κύκλο εργασιών των επαγγελματικών υπηρεσιών κυρίως το 2024, καθώς και της αναμενόμενης βραδύτητας στη διόρθωση των εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων, γεγονός που επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας σε ετήσια βάση παραμένει υψηλότερος το πρώτο τρίμηνο του 2023 (3,4%) από το μέσο όρο της ευρωζώνης (1%).

Αναλυτικότερα, η αναμενόμενη πορεία του ΑΕΠ βασίζεται κυρίως στην πορεία της εγχώριας ζήτησης για τα έτη 2023-25 και, σε μικρότερο βαθμό, στις καθαρές εξαγωγές για το 2023, στο πλαίσιο της επέκτασης του κύκλου εργασιών ξένων εταιρειών που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κύπρο ιδιαίτερα τα προηγούμενα έτη και που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και στην συνεχιζόμενη άνοδο των τουριστικών εσόδων με ανάκαμψη σε προ-πανδημίας επίπεδα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους. Σημαντική συνεισφορά αναμένεται κυρίως από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται υπό εξέλιξη, καθώς επίσης από έργα για στήριξη της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης και άλλα μεταρρυθμιστικά έργα στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μικρή συνεισφορά αναμένεται και από οικιστικές επενδύσεις λόγω του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων της κυβέρνησης για νέα στεγαστικά δάνεια που συνομολογήθηκαν μέχρι και τα τέλη του 2021 και για τα οποία η περίοδος εκταμίευσης είναι 3 χρόνια. Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και προβλέπεται να επιβραδυνθεί, αναμένεται να παραμένει σημαντικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα έτη. Η επιβράδυνση είναι αποτέλεσμα της προαναφερόμενης επίδρασης βάσης από το άνοιγμα της οικονομίας μετά και τους αποκλεισμούς, και της προβλεπόμενης σταδιακής ανόδου στο ποσοστό αποταμίευσης πάνω από το μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας με σκοπό την αποπληρωμή δανείων.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Μαρτίου 2023, δεν καταγράφεται ουσιαστική αναθεώρηση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2023 και το 2025. Η μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 οφείλεται, εν μέρει, στον αναμενόμενο αρνητικό αντίκτυπο των νέων Ρώσο - Ουκρανικών κυρώσεων στον κύκλο εργασιών των επαγγελματικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω αντίκτυπος για το 2023 αναμένεται να αντισταθμιστεί από τις θετικότερες από τις αναμενόμενες εξελίξεις κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους σε σχέση με την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις.   

Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί οριακά στο 6,7% του εργατικού δυναμικού το 2023 σε σχέση με 6,8% το 2022. Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη στενότητα που παρατηρείται στην αγορά εργασίας παρά τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο από τον πόλεμο στην Ουκρανία όπως διαφαίνεται από τις μηνιαίες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στις προσδοκίες για την απασχόληση κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Τα έτη 2024-2025 προβλέπεται συνεχιζόμενη πτωτική πορεία, σε συνάρτηση με την αναμενόμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ, και με την ανεργία να ανέρχεται στο 6,1% το 2024 και στο 5,6% το 2025, πλησιάζοντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Η μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση την περίοδο 2023-25 σε σχέση με τις προβλέψεις Μαρτίου 2023, αντανακλά τον ελαφρώς πιο συγκρατημένο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης λόγω και του αντικτύπου των κυρώσεων στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, κυρίως το 2024. Παράλληλα, η αναμενόμενη  πτωτική πορεία της ανεργίας αντικατοπτρίζει και την ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης να ταιριάζουν ανέργους με κενές θέσεις εργασίας.   

Ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΚΤ) προβλέπεται να επιβραδυνθεί σημαντικά το 2023 στο 3,3% από 8,1% το 2022, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω διόρθωσης που αναμένεται στις τιμές της ενέργειας, της πλήρους ομαλοποίησης των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και του αναμενόμενου αντίκτυπου της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ στην εγχώρια ζήτηση. Σημειώνεται επίσης, η συνεισφορά από τα προβλεπόμενα μειωμένα περιθώρια κέρδους από πλευράς εταιρειών στην επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά το 2023. Περαιτέρω εκτόνωση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται τα έτη 2024 και 2025, στο 2,3% και 2%, αντίστοιχα, συνεπεία της ομαλοποίησης των τιμών της ενέργειας και της συνεπακόλουθης επιβράδυνσης των τιμών των τροφίμων καθώς και λόγω του αντίκτυπου της νομισματικής πολιτικής.

Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,7% το 2023, σε σχέση με 5% το 2022. Τo 2024 και 2025, προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,6%, και 2,3%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω της πλήρους ομαλοποίησης των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού κατά το 2023, και σε συνάρτηση με την αναμενόμενη μείωση στη ζήτηση των δανείων λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Η μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2023-24 σε σχέση με τις προβλέψεις Μαρτίου 2023 οφείλεται, εν μέρει, στην ενσωμάτωση μεγαλύτερων επιπτώσεων (second round effects) από αυξήσεις σε μισθούς οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας και των υπηρεσιών σε ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις προαναφερόμενες προηγούμενες προβλέψεις.

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, αυτές τείνουν να είναι, συνολικά, ελαφρώς προς τα κάτω για το ΑΕΠ και ισορροπημένες για τον πληθωρισμό τα έτη 2023-25. Οι κύριοι καθοδικοί κίνδυνοι για το ΑΕΠ σχετίζονται με πιθανές δυσμενέστερες από τις αναμενόμενες προοπτικές για το εξωτερικό περιβάλλον και τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις των εξαγωγών μη τουριστικών υπηρεσιών λόγω των Ρώσο - Ουκρανικών κυρώσεων. Ανοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν πιθανή υψηλότερη από την αναμενόμενη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιθανές καλύτερες επιδόσεις στον τουριστικό τομέα. Σε σχέση με τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από πιθανές υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές ενέργειας, καθώς και από πιθανές πιο επίμονες σχετικές επιπτώσεις χρονικής υστέρησης. Για τα έτη 2024 και 2025 ειδικότερα, ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με πιθανή ανατροφοδότηση μισθών-τιμών (wage-price spiral), συνυφασμένη με πιθανές υψηλότερες μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Οι πιο πάνω κίνδυνοι για τον πληθωρισμό αντισταθμίζονται από αυστηρότερες από τις αναμενόμενες συνθήκες χρηματοδότησης, μέσω του αναμενόμενου αρνητικού αντικτύπου στην εγχώρια ζήτηση, καθώς και λόγω ενδεχόμενων αρνητικότερων επιδόσεων σε εξαγωγές μη τουριστικών υπηρεσιών λόγω των Ρώσο - Ουκρανικών κυρώσεων.

 

[1] Οι προβλέψεις της ΚΤΚ Ιουνίου 2023 για την Κύπρο ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο ο ευρύτερης άσκησης προβλέψεων του Ευρωσυστήματος και δημοσιεύονται στο Οικονομικό Δελτίο της ΚΤΚ (κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο). Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις της ΚΤΚ Ιουνίου 2023 λαμβάνουν υπόψιν τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τις 31 Μαΐου 2023.