Εκτύπωση

Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα την έκδοση Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (ΤΧΛ), στην οποία παρατίθενται συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατά τομέα της οικονομίας για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Ιούνιο 2021.

Οι πίνακες που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για τους πιο κάτω τομείς:

  1. Κάτοικοι Κύπρου (σύνολο τομέων)  
  2. Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες    
  3. Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα   
  4. Επενδυτικοί οργανισμοί        
  5. Λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί       
  6. Ασφαλιστικές εταιρείες         
  7. Συνταξιοδοτικά ταμεία          
  8. Γενική κυβέρνηση     
  9. Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
  10. Κάτοικοι εξωτερικού 

Η έκδοση ΤΧΛ είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.